Smoothie Bowl

Açai + blackberry + blueberry + banana + almond milk+ amaranth crumble